Nhà Anh Hóa - Biên Hòa

Nhà Anh Hóa - Biên Hòa
Nhà Anh Hóa - Biên Hòa
Nhà Anh Hóa - Biên Hòa
Nhà Anh Hóa - Biên Hòa
Nhà Anh Hóa - Biên Hòa
Nhà Anh Hóa - Biên Hòa
Nhà Anh Hóa - Biên Hòa
Nhà Anh Hóa - Biên Hòa
Nhà Anh Hóa - Biên Hòa
Nhà Anh Hóa - Biên Hòa
Nhà Anh Hóa - Biên Hòa
Nhà Anh Hóa - Biên Hòa
Nhà Anh Hóa - Biên Hòa
Nhà Anh Hóa - Biên Hòa

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Anh Hóa
Địa điểm xây dựng: Biên Hòa
Đơn vị thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS
Đơn vị thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS

< Trở lại