Nhà Anh Hải - Quận 9

Nhà Anh Hải - Quận 9
Nhà Anh Hải - Quận 9
Nhà Anh Hải - Quận 9
Nhà Anh Hải - Quận 9
Nhà Anh Hải - Quận 9
Nhà Anh Hải - Quận 9
Nhà Anh Hải - Quận 9
Nhà Anh Hải - Quận 9
Nhà Anh Hải - Quận 9
Nhà Anh Hải - Quận 9
Nhà Anh Hải - Quận 9

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Anh Hải
Địa điểm xây dựng: Quận 9, TPHCM
Đơn vị thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS
Đơn vị thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS

< Trở lại