Nhà Anh Huynh - Quận 2

Nhà Anh Huynh - Quận 2
Nhà Anh Huynh - Quận 2
Nhà Anh Huynh - Quận 2
Nhà Anh Huynh - Quận 2
Nhà Anh Huynh - Quận 2
Nhà Anh Huynh - Quận 2
Nhà Anh Huynh - Quận 2
Nhà Anh Huynh - Quận 2
Nhà Anh Huynh - Quận 2

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Nhà Anh Huynh
Địa điểm xây dựng: Quận 2 - TP.HCM
Đơn vị thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS
Đơn vị thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS

< Trở lại