Nhà Anh Phú Quý - Quận 8

Nhà Anh Phú Quý - Quận 8
Nhà Anh Phú Quý - Quận 8
Nhà Anh Phú Quý - Quận 8
Nhà Anh Phú Quý - Quận 8
Nhà Anh Phú Quý - Quận 8
Nhà Anh Phú Quý - Quận 8
Nhà Anh Phú Quý - Quận 8
Nhà Anh Phú Quý - Quận 8
Nhà Anh Phú Quý - Quận 8
Nhà Anh Phú Quý - Quận 8
Nhà Anh Phú Quý - Quận 8
Nhà Anh Phú Quý - Quận 8
Nhà Anh Phú Quý - Quận 8
Nhà Anh Phú Quý - Quận 8
Nhà Anh Phú Quý - Quận 8
Nhà Anh Phú Quý - Quận 8
Nhà Anh Phú Quý - Quận 8
Nhà Anh Phú Quý - Quận 8
Nhà Anh Phú Quý - Quận 8

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Nhà Anh Phú Quý
Địa điểm xây dựng: Quận 8 - TP.HCM
Đơn vị thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS
Đơn vị thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS

< Trở lại