Nhà Anh Sơn Dinh Phong Phú - Quận 9

Nhà Anh Sơn Dinh Phong Phú - Quận 9
Nhà Anh Sơn Dinh Phong Phú - Quận 9
Nhà Anh Sơn Dinh Phong Phú - Quận 9
Nhà Anh Sơn Dinh Phong Phú - Quận 9
Nhà Anh Sơn Dinh Phong Phú - Quận 9
Nhà Anh Sơn Dinh Phong Phú - Quận 9
Nhà Anh Sơn Dinh Phong Phú - Quận 9
Nhà Anh Sơn Dinh Phong Phú - Quận 9
Nhà Anh Sơn Dinh Phong Phú - Quận 9
Nhà Anh Sơn Dinh Phong Phú - Quận 9
Nhà Anh Sơn Dinh Phong Phú - Quận 9
Nhà Anh Sơn Dinh Phong Phú - Quận 9
Nhà Anh Sơn Dinh Phong Phú - Quận 9

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Nhà Anh Sơn - Dinh Phong Phú
Địa điểm xây dựng: Quận 9 - TP.HCM
Đơn vị thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS
Đơn vị thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS

< Trở lại