Nhà Chị Dương Thị Kim Ngọc - Quận 8

Nhà Chị Dương Thị Kim Ngọc - Quận 8
Nhà Chị Dương Thị Kim Ngọc - Quận 8
Nhà Chị Dương Thị Kim Ngọc - Quận 8
Nhà Chị Dương Thị Kim Ngọc - Quận 8
Nhà Chị Dương Thị Kim Ngọc - Quận 8
Nhà Chị Dương Thị Kim Ngọc - Quận 8
Nhà Chị Dương Thị Kim Ngọc - Quận 8
Nhà Chị Dương Thị Kim Ngọc - Quận 8
Nhà Chị Dương Thị Kim Ngọc - Quận 8
Nhà Chị Dương Thị Kim Ngọc - Quận 8
Nhà Chị Dương Thị Kim Ngọc - Quận 8
Nhà Chị Dương Thị Kim Ngọc - Quận 8
Nhà Chị Dương Thị Kim Ngọc - Quận 8
Nhà Chị Dương Thị Kim Ngọc - Quận 8
Nhà Chị Dương Thị Kim Ngọc - Quận 8
Nhà Chị Dương Thị Kim Ngọc - Quận 8
Nhà Chị Dương Thị Kim Ngọc - Quận 8
Nhà Chị Dương Thị Kim Ngọc - Quận 8

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Chị Dương Thị Kim Ngọc
Địa điểm xây dựng:  Quận 8, TP HCM
Đơn vị thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS
Đơn vị thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS

< Trở lại