Nhà Chị Hồ Thị Bích Thu - Quận Bình Tân

Nhà Chị Hồ Thị Bích Thu - Quận Bình Tân
Nhà Chị Hồ Thị Bích Thu - Quận Bình Tân
Nhà Chị Hồ Thị Bích Thu - Quận Bình Tân
Nhà Chị Hồ Thị Bích Thu - Quận Bình Tân
Nhà Chị Hồ Thị Bích Thu - Quận Bình Tân
Nhà Chị Hồ Thị Bích Thu - Quận Bình Tân
Nhà Chị Hồ Thị Bích Thu - Quận Bình Tân
Nhà Chị Hồ Thị Bích Thu - Quận Bình Tân
Nhà Chị Hồ Thị Bích Thu - Quận Bình Tân
Nhà Chị Hồ Thị Bích Thu - Quận Bình Tân
Nhà Chị Hồ Thị Bích Thu - Quận Bình Tân
Nhà Chị Hồ Thị Bích Thu - Quận Bình Tân
Nhà Chị Hồ Thị Bích Thu - Quận Bình Tân
Nhà Chị Hồ Thị Bích Thu - Quận Bình Tân
Nhà Chị Hồ Thị Bích Thu - Quận Bình Tân
Nhà Chị Hồ Thị Bích Thu - Quận Bình Tân

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Chị Hồ Thị Bích Thu
Địa điểm xây dựng:  Quận Bình Tân, TP HCM
Đơn vị thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS
Đơn vị thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS

< Trở lại