Nhà Chị Nhiên - Quận Thủ Đức

Nhà Chị Nhiên - Quận Thủ Đức
Nhà Chị Nhiên - Quận Thủ Đức
Nhà Chị Nhiên - Quận Thủ Đức
Nhà Chị Nhiên - Quận Thủ Đức
Nhà Chị Nhiên - Quận Thủ Đức
Nhà Chị Nhiên - Quận Thủ Đức
Nhà Chị Nhiên - Quận Thủ Đức
Nhà Chị Nhiên - Quận Thủ Đức
Nhà Chị Nhiên - Quận Thủ Đức
Nhà Chị Nhiên - Quận Thủ Đức
Nhà Chị Nhiên - Quận Thủ Đức
Nhà Chị Nhiên - Quận Thủ Đức
Nhà Chị Nhiên - Quận Thủ Đức
Nhà Chị Nhiên - Quận Thủ Đức
Nhà Chị Nhiên - Quận Thủ Đức
Nhà Chị Nhiên - Quận Thủ Đức
Nhà Chị Nhiên - Quận Thủ Đức

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Chị Nhiên
Địa điểm xây dựng: Quận Thủ Đức, TPHCM
Đơn vị thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS
Đơn vị thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS

< Trở lại